Επεξεργασια Δεδομενων Προσωπικου Χαρακτηρα TELECROFT SERVICES LTD – HELLAS ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ (εφεξής «η ΕΤΑΙΡΕΙΑ»), υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνος επεξεργασίας, ενημερώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το φυσικό πρόσωπο (εφεξής ανεξαρτήτως γένους ή ιδιότητος «Πελάτης») ότι η ίδια ή/και τρίτοι, κατ’ εντολήν και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, στο πλαίσιο συναλλακτικής σχέσεως για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της (πώληση υπηρεσιών τηλεφωνίας-internet και τηλεόρασης), κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα. Ι. Τα δεδομένα που συλλέγουμε: ∆εδομένα ταυτοποιήσεως, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, φύλο, Α∆Τ, ΑΦΜ, ημερομηνία και τόπος γεννήσεως. ∆εδομένα επικοινωνίας, όπως ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό. ∆εδομένα φορολογικής χρήσης (ΑΦΜ) ∆εδομένα από τη λειτουργία της συμβάσεως (-εων) του Πελάτη με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τη χρήση των προϊόντων που του έχουν χορηγηθεί. ∆εδομένα που αφορούν σε αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας και συναλλακτικής συμπεριφοράς του Πελάτη, τα οποία παρέχονται από συσκευές ή εφαρμογές που χρησιμοποιεί, όπως διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ip address) ή άλλα δεδομένα που παρέχονται μέσω των συσκευών που χρησιμοποιεί ο Πελάτης ως στοιχεία αναγνωρίσεως θέσεως, καθώς και δεδομένα πλοηγήσεως στο διαδίκτυο (cookies), τα οποία μόνα τους ή συνδυαστικά με μοναδικά αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας, δύναται να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση και τη δημιουργία προφίλ του Πελάτη. ∆εδομένα τα οποία αφορούν στις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις με τον Πελάτη, οι οποίες καταγράφονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νομοθετικού πλαισίου. ΙΙ. Τα ανωτέρω αναφερόμενα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από τον Πελάτη ή/και από δημόσια προσβάσιμες πηγές. ΙΙΙ. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά τα ανωτέρω, είτε με την έναρξη συναλλακτικής σχέσεως, είτε και μεταγενέστερα, αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για τους κάτωθι σκοπούς: Την ταυτοποίηση του Πελάτη και την επικοινωνία μαζί του σε οποιαδήποτε περίπτωση συναλλακτικής, προσυμβατικής ή συμβατικής σχέσεως μαζί του, για την εκπλήρωση συμβατικών ή και νομίμων υποχρεώσεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Την κατάρτιση συμβάσεως με τον Πελάτη, την εκτέλεσή της και γενικά την ομαλή λειτουργία της και την εκπλήρωση των εντεύθεν υποχρεώσεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς τον Πελάτη. Την τεκμηρίωση αιτήματος που υποβάλλει ο Πελάτης (όπως, ενδεικτικώς, για αίτημα ρυθμίσεως της οφειλής του) και την εξέτασή του από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Τη συμμόρφωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Την προάσπιση των δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Την επικοινωνία με τον Πελάτη, στο πλαίσιο εκτελέσεως συμβάσεως για την ενημέρωσή του σχετικά με την αξιοποίηση των προϊόντων ή υπηρεσιών που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ του παρέχει, τις δυνατότητες, χαρακτηριστικά και εξελίξεις αυτών, όπως και για τη διερεύνηση του βαθμού ικανοποιήσεως του Πελάτη από την παρεχόμενη από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ εξυπηρέτηση και τις υπηρεσίες της ή/και των περαιτέρω επιθυμιών ή απαιτήσεων του Πελάτη, για σκοπούς εξυπηρετήσεως εννόμου συμφέροντος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Την προώθηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή/ και συνεργαζομένων με αυτήν εταιριών ή τρίτων, σε υφιστάμενο ή και δυνητικό Πελάτη, εφόσον υπάρχει, όπου συντρέχει περίπτωση, ρητή προς τούτο συγκατάθεσή του.
  1. Αποδέκτες των δεδομένων
Οι υπάλληλοι της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση και λειτουργία της συμβάσεως (-εων) που υπογράφει ο Πελάτης με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν (- ές), καθώς και σχετικών υποχρεώσεων που επιβάλλονται από τον νόμο, Φυσικά και νομικά πρόσωπα, στα οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εκάστοτε αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της, όπως, μεταξύ άλλων, εταιρίες ενημερώσεως οφειλετών (Ν. 3758/2009), εταιρίες τηλεφωνικής υποστηρίξεως – ενημερώσεως (call centers), δικηγόροι, δικηγορικές εταιρίες, συμβολαιογράφοι και δικαστικοί επιμελητές, εταιρίες φυλάξεως και διαχειρίσεως αρχείων, εταιρίες ερευνών αγοράς, διαφημίσεως και προωθήσεως προϊόντων για λογαριασμό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, όπως και πάροχοι ταχυδρομικών υπηρεσιών, υπηρεσιών αναπτύξεως, συντηρήσεως, παραμετροποιήσεως εφαρμογών πληροφορικής, πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπηρεσιών φιλοξενίας στο διαδίκτυο, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud services), εταιρίες παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών πληρωμών, υπό τον όρο της τηρήσεως σε κάθε περίπτωση του επαγγελματικού απορρήτου και του καθήκοντος εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Εποπτικές, ελεγκτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές και φορείς στο πλαίσιο των εκ του νόμου αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και εξουσιών τους.
  1. Χρόνος διατήρησης δεδομένων
Σε περίπτωση συνάψεως συμβάσεως με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η τελευταία τηρεί προσωπικά δεδομένα του Πελάτη έως τη συμπλήρωση του κατά νόμο χρόνου γενικής παραγραφής των αξιώσεων, ήτοι για χρονικό διάστημα έως είκοσι (20) ετών από τη λήξη της σχετικής συμβάσεως με οποιονδήποτε τρόπο. Εάν έως τη λήξη του ως άνω χρόνου βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή οποιαδήποτε συνδεδεμένη με αυτήν ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τον Πελάτη, ο κατά τα ανωτέρω χρόνος τηρήσεως των δεδομένων θα παρατείνεται έως την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής αποφάσεως. Σε περίπτωση μη καταρτίσεως εν τέλει συναλλακτικής σχέσεως, τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη θα τηρούνται για διάστημα έως πέντε (5) ετών από τη συλλογή αυτών, στο πλαίσιο υποβολής οικείας αιτήσεως (κατά νόμο χρόνος παραγραφής των τυχόν αξιώσεων με βάση την εξωσυμβατική ευθύνη). Σε περίπτωση που προβλέπεται βραχύτερος ή μεγαλύτερος χρόνος τηρήσεως των δεδομένων από τον νόμο ή κανονιστικές πράξεις, ο ανωτέρω χρόνος τηρήσεως των δεδομένων θα μειώνεται ή θα αυξάνεται αναλόγως. Τα συμβατικά έγγραφα που φέρουν την υπογραφή του Πελάτη, στα οποία έχουν καταχωρισθεί προσωπικά δεδομένα, δύνανται, μετά την πάροδο πενταετίας, κατ’ επιλογήν της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, να τηρούνται πλέον σε ηλεκτρονική/ψηφιακή μορφή.
  1. Δικαιώματα Πελάτη/Άσκηση αυτών
Ο Πελάτης έχει τα ακόλουθα δικαιώματα: Να γνωρίζει ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν τηρεί και επεξεργάζεται η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, όπως και την προέλευσή τους (δικαίωμα προσβάσεως). Να ζητήσει τη διόρθωση ή/και συμπλήρωση αυτών ώστε να είναι πλήρη και ακριβή, προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ανάγκη συμπληρώσεως ή διορθώσεως (δικαίωμα διορθώσεως), που συγχρόνως αποτελεί και υποχρέωση αυτού. Να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του (δικαίωμα περιορισμού). Να αρνηθεί ή/και να εναντιωθεί σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του που τηρεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δικαίωμα εναντιώσεως). Να ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων του από τα αρχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (δικαίωμα στη λήθη). Να ζητήσει από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ να μεταφέρει τα δεδομένα που της έχει παράσχει, σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων). Σημειώνεται ότι η ικανοποίηση των υπό γ, δ και ε αιτημάτων, εφόσον αφορούν σε δεδομένα που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση ή τη συνέχιση και λειτουργία της συμβάσεως, ανεξάρτητα εάν χορηγήθηκαν από τον Πελάτη ή εάν αποκτήθηκαν από οποιαδήποτε δημόσια πηγή, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη εκ μέρους του Πελάτη καταγγελία της αντίστοιχης συμβάσεως ή συμβάσεων, σύμφωνα με τους σχετικούς όρους τους ή τη μη δυνατότητα εξετάσεως αιτήματος του υποκειμένου. Περαιτέρω, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των δεδομένων του Πελάτη εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη εννόμου συμφέροντός της, νομίμων δικαιωμάτων της ή τη συμμόρφωσή της με έννομες υποχρεώσεις της σύμφωνα με το υπό ΙΙΙ. ανωτέρω αναφερόμενο. Για την άσκηση των ανωτέρω υπό VI δικαιωμάτων, ο Πελάτης μπορεί να στείλει: E-mail στο info@telecroft.gr ή Fax στο 21 1107 3995 ή Επιστολή στην διεύθυνση: “ TELECROFT SERVICES LTD – HELLAS ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ Λεωφόρο Κηφισίας 16, 11526 Αθήνα ” με θέμα “Άσκηση δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων” συνοδευόμενα από αντίγραφο της ταυτότητάς του και αναφέροντας το ονοματεπώνυμό του και τον αριθμό συμβολαίου του. Ακόμα, διατηρεί το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα +30 210 6475600, email επικοινωνίας contact@dpa.gr) . Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντά στον Πελάτη εντός τριάντα (30) ημερών, από την υποβολή του αιτήματός του, που όμως δύναται να παρατείνεται για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες εφόσον αυτό απαιτείται κατά την κρίση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την πολυπλοκότητα του αιτήματος και τον αριθμό των αιτημάτων. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα ενημερώνει τον Πελάτη σε κάθε περίπτωση παρατάσεως της προθεσμίας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της παρατάσεως. Εάν η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ενεργήσει επί του αιτήματος του Πελάτη, τον ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος, για τους λόγους για τους οποίους δεν ενήργησε και για τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας και ασκήσεως δικαστικής προσφυγής. Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που τα αιτήματα του Πελάτη είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται είτε να επιβάλει εύλογο τέλος στον Πελάτη, ενημερώνοντάς τον σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί σε αυτά τα αιτήματα. VII. Πώς προστατεύονται τα δικαιώματα του Πελάτη; Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εφαρμόζει σύστημα διαχειρίσεως ασφάλειας πληροφοριών για τη διασφάλιση του απορρήτου, την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων των Πελατών και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Ειδοποίηση Ιδιωτικότητας Συνεργατών TELECROFT SERVICES LTD – HELLAS ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ λαμβάνει σοβαρά υπόψη της την προστασία της ιδιωτικότητας των συνεργατών της και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαρκή συμμόρφωσή της με το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
  1. Αντικείμενο
Η παρούσα Ειδοποίηση Ιδιωτικότητας (εφεξής η «Ειδοποίηση») περιγράφει τις πρακτικές της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, ήτοι τη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, συσχέτιση ή συνδυασμό, περιορισμό, διαγραφή ή καταστροφή προσωπικών σας δεδομένων. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα Ειδοποίηση, όποτε κρίνεται αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την κοινοποίησή τους προς εσάς, είτε μέσω e-mail, είτε με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο ή με οποιοδήποτε άλλον τρόπο η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κρίνει πρόσφορο. Σε περίπτωση κατά την οποία οι όροι της συνεργασίας σας με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ διέπονται από ειδικότερους όρους αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, οι όροι αυτοί θα ισχύουν από κοινού με τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.
  1. Δεδομένα που συλλέγονται
Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας σας με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορούν να συλλεχθούν τα ακόλουθα δεδομένα για εσάς: Όνομα. Ηλικία. Στοιχεία επικοινωνίας. Στοιχεία Εκπαίδευσης. Εργασιακή Εμπειρία. Αντίγραφα εγγράφων ταυτοποίησης, ΑΦΜ και άλλες πληροφορίες σχετικές με την εκπλήρωση φορολογικών και άλλων διοικητικών υποχρεώσεων. Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού. Λεπτομέρειες αναφορικά με τη συμβατική σας σχέση ή τη συνεργασία σας με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τις αμοιβές σας. Δεδομένα υγείας σε περίπτωση που εμπλακείτε σε κάποιο ατύχημα στις εγκαταστάσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ κατά την παροχή των υπηρεσιών σας, ή σε περίπτωση που απαιτείται η πιστοποίηση της καταλληλότητας σας για την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών στο πλαίσιο της συνεργασίας μας. Κατά την είσοδο σας στις εγκαταστάσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ συλλέγονται στοιχεία ταυτοποίησης (π.χ. αριθμός ταυτότητας, αριθμός διαβατηρίου) καθώς επίσης και η ημερομηνία και ώρα εισόδου και εξόδου. Επιπλέον πληροφορίες που μας κοινοποιείτε (λ.χ. συστατικές επιστολές τρίτων). Ορισμένα από τα ανωτέρω στοιχεία (όπως επί παραδείγματι ο ΑΦΜ) μας είναι εκ του νόμου απαραίτητα για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων απέναντί σας. Λοιπά στοιχεία είναι απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία της συμβατικής σχέσης ή της εν γένει συνεργασίας μας. Ανάλογα με το είδος των προσωπικών δεδομένων και τη βάση στην οποία στηριζόμαστε για την επεξεργασία τους, σε περίπτωση που αρνηθείτε να μας παρέχετε τα δεδομένα αυτά, ενδεχομένως να μην είμαστε σε θέση να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις ή να εξυπηρετήσουμε την ομαλή λειτουργία της συνεργασίας μας, ενώ σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις, μπορεί να μη καθίσταται δυνατή η συνέχιση της συνεργασίας. III. Πηγές συλλογής των δεδομένων Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται κυρίως: Από εσάς Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ χρειάζεται να γνωρίζει κάποιες πληροφορίες για εσάς στο πλαίσιο της μεταξύ μας συνεργασίας είτε προκειμένου να εκπληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις απέναντί σας, αλλά και τις υποχρεώσεις της έναντι τρίτων. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μοιράζεστε πληροφορίες μαζί μας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται: Η συμπλήρωση διαφόρων εταιρικών εντύπων. Η ανταλλαγή επαγγελματικών καρτών. Στοιχεία ταυτοποίησης (π.χ. αριθμός ταυτότητας, αριθμός διαβατηρίου) καθώς επίσης και η ημερομηνία και ώρα εισόδου και εξόδου κατά την είσοδο (και έξοδο) στις εγκαταστάσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Μέσω τηλεφώνου ή φαξ. Μέσω εγγράφων που αποστέλλετε στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Μέσω ηλεκτρονικών επικοινωνιών (email, website). Από άλλες πηγές Επίσης, λαμβάνουμε προσωπικά δεδομένα για εσάς και από άλλες πηγές. Στις πηγές αυτές συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά τρίτοι με τους οποίους έχετε συνεργασθεί στο παρελθόν και σας συνέστησαν στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, είτε από δημόσιες καταχωρήσεις αναφορικά με την επαγγελματική σας δραστηριότητα. Αυτόματα Προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγονται αυτόματα περιλαμβάνουν: Βιντεοληπτικό υλικό (συμπεριλαμβανομένης και της ημερομηνίας και της ώρας) που εισέρχεστε σε περιοχή όπου λειτουργεί κύκλωμα καταγραφής (CCTV).
  1. Σκοποί Επεξεργασίας
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας, που αναφέρονται ανωτέρω, για τους ακόλουθους σκοπούς: για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων της και την ομαλή λειτουργία της μεταξύ μας συνεργασίας για να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση της με τις νόμιμες υποχρεώσεις της και για να διαχειριστεί τους κινδύνους της επιχείρησης για φορολογική χρήση, για λόγους τιμολόγησης και απόδειξης της παροχής των υπηρεσιών Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των συνεργατών της αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση.
  1. Νομική Βάση
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι δυνάμει των οποίων η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επεξεργάζεται νόμιμα τα προσωπικά δεδομένα των συνεργατών της και για την κάθε μία επεξεργασία που εκτελεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υφίστανται τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες νομικές βάσεις. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Για να είναι δυνατή η εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ έναντι υμών αλλά και η παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων των συνεργατών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, η νομική βάση στο πλαίσιο της οποίας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επεξεργάζεται νόμιμα τα δεδομένα των συνεργατών της είναι το άρθρο 6, παρ.1 (β) του ΓΚΠΔ όπου προβλέπεται ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα εφόσον «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος». Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με τις έννομες υποχρεώσεις της Πέρα από τις συμβατικές υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, η Εταιρεία πρέπει να συμμορφώνεται και με διάφορες υποχρεώσεις της που πηγάζουν από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 6, παρ.1 (γ) του ΓΚΠΔ, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα όταν η επεξεργασία «είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της με έννομη υποχρέωσή της». Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 6, παρ.1 (στ) του ΓΚΠΔ η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα όταν η επεξεργασία αυτή «είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». Οι ακόλουθες περιπτώσεις που παρατίθενται συνιστούν μια μη εξαντλητική αναφορά των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκονται, ώστε να επιτελούνται με επιτυχία οι εταιρικοί σκοποί: η προάσπιση της ασφάλειας και η προστασία των εννόμων συμφερόντων των συνεργατών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ η βελτίωση της ποιότητας των συνεργασιών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και κατ’ επέκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και η απρόσκοπτη και αποτελεσματική επικοινωνία και η διάδραση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με τους συνεργάτες της η παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις πρακτικές και τις διαδικασίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ η θεμελίωση, η άσκηση ή η υποστήριξη νομικών αξιώσεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Η επεξεργασία γίνεται στη βάση της δικής σας συγκατάθεσης Σε εξαιρετικά περιορισμένες περιπτώσεις, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί να ζητήσει τη συγκατάθεσή σας με θετική ενέργεια (opt-in) προτού προβεί σε συγκεκριμένες επεξεργασίες των δεδομένων σας. Επί παραδείγματι μπορεί να ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας για να προωθήσουμε τα στοιχεία σας σε τρίτους που μπορεί να ενδιαφέρονται για τις υπηρεσίες που παρέχετε ή για να δημοσιεύσουμε τα στοιχεία σας σε εταιρικά έντυπα.
  1. Χρονικό διάστημα διατήρησης
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις ισχύουσες διάταξεις του νόμου και μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται στις ενότητες 4 και 5, ή για το χρονικό διάστημα που απαιτείται εκ του νόμου ή για την υποστήριξη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ σε περιπτώσεις έγερσης νομικών αξιώσεων. VII. Ασφάλεια Πληροφοριών Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ διεξάγεται με τρόπο που να διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Συγκεκριμένα, διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ενώ λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. VIII. Διαβίβαση σε Τρίτους Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν προβαίνει με κανένα τρόπο στην διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων συνεργατών της ή σε διασύνδεση του αρχείου της έναντι οικονομικού ή άλλου ανταλλάγματος με οποιεσδήποτε τρίτες ιδιωτικές επιχειρήσεις, φυσικά η νομικά πρόσωπα, δημόσιες αρχές ή υπηρεσίες ή άλλους οργανισμούς. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση ή να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των συνεργατών της σε: Τρίτους πάροχους υπηρεσιών οι οποίοι εκτελούν για λογαριασμό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ διάφορες λειτουργίες, (συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας του χώρου και της ασφάλισης) και σε εξωτερικούς συμβούλους, συνεργάτες, δικηγόρους, λογιστές, ελεγκτές, αλλά και πάροχους τεχνικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών και συμβούλους ΙΤ. Χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς: Μπορεί να ανταλλάξουμε δεδομένα με χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς/ιδρύματα στα οποία έχετε τραπεζικό λογαριασμό για την διεκπεραίωση πληρωμών. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τους παραπάνω συνεργαζόμενους με εμάς φορείς διεξάγεται υπό τον έλεγχό μας και μόνον κατ’ εντολή μας και υπόκειται στην ίδια πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας ή σε πολιτική του ίδιου τουλάχιστον επιπέδου προστασίας. Περαιτέρω, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διαβιβάζει τα στοιχεία σας στο πλαίσιο των κανονιστικών της υποχρεώσεων σε: Φορολογικές, ελεγκτικές και άλλες δημόσιες αρχές, όταν θεωρούμε με καλή πίστη ότι ο νόμος ή άλλη κανονιστική πράξη μας υποχρεώνει να παρέχουμε πρόσβαση ή να διαβιβάσουμε τα δεδομένα αυτά. Αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου: Μπορεί να διαθέσουμε τα δεδομένα σας στις Αστυνομικές και άλλες αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου ή διοικητικές αρχές, εφόσον αυτό απαιτείται από το νόμο ή από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη εκτελεστή πράξη ή εντολή.
  1. Σχετικά με τα Δικαιώματά σας
Μια από τις βασικές αρχές του ΓΚΠΔ είναι η προστασία των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων σε ότι αφορά την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Στο ανωτέρω πλαίσιο, έχετε μια σειρά δικαιωμάτων αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ειδικότερα: Δικαίωμα εναντίωσης: το δικαίωμα αυτό σας επιτρέπει να εναντιώνεστε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, κυρίως όταν η επεξεργασία γίνεται για σκοπούς εννόμου συμφέροντος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Εφόσον η επεξεργασία γίνεται για τους σκοπούς εξυπηρέτησης των εννόμων συμφερόντων της, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα συμμορφώνεται με την αντίρρησή σας, και θα παύει τη συγκεκριμένη επεξεργασία εκτός εάν η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί να καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή η εν λόγω επεξεργασία γίνεται για ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται στη βάση της προηγούμενης συγκατάθεσής σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα παύσει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα για την οποία είχατε προηγουμένως συναινέσει, εκτός εάν υφίσταται εναλλακτική νομική βάση που να δικαιολογεί τη συνέχιση της επεξεργασίας των δεδομένων σας για το σκοπό αυτό, περίπτωση για την οποία θα σας ενημερώσουμε. Δικαιώματα πρόσβασης και διόρθωσης και διαγραφής: Μπορείτε να αιτηθείτε ανά πάσα στιγμή να ενημερωθείτε σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ τηρεί για εσάς, και να ζητήσετε την τροποποίηση, διόρθωση, επικαιροποίηση ή διαγραφή των πληροφοριών αυτών. Ενδεχομένως να σας ζητήσουμε συμπληρωματικές πληροφορίες προκειμένου να επεξεργαστούμε το αίτημά σας, ωστόσο εφόσον σας παρέχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες που τηρούμε για εσάς, η παροχή αυτή θα γίνεται χωρίς κάποια οικονομική σας επιβάρυνση, εκτός εάν το αίτημά σας είναι «προδήλως αβάσιμο ή καταχρηστικό». Εάν αιτηθείτε περαιτέρω αντίγραφα των πληροφοριών αυτών από εμάς μπορεί να σας επιβαρύνουμε με ένα εύλογο διοικητικό κόστος. Εφόσον έχουμε νόμιμο δικαίωμα να αρνηθούμε το αίτημά σας, σε περίπτωση τέτοιας άρνησης, θα σας ενημερώνουμε για τους συγκεκριμένους λόγους της εν λόγω άρνησης. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να «αποκλείσετε» ή να καταργήσετε την περαιτέρω χρήση των προσωπικών σας δεδομένων. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα σας αλλά δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να τα επεξεργαστούμε περαιτέρω, εκτός εάν η επεξεργασία αυτή γίνεται με τη συγκατάθεση σας, ή η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη είτε για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υπεράσπιση των νόμιμων αξιώσεων της Εταιρείας, είτε για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου προσώπου είτε για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε το δικαίωμα να μεταφέρετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλους υπευθύνους επεξεργασίας. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε τις πληροφορίες που τηρούμε για εσάς σε οποιονδήποτε τρίτο. Για την εξυπηρέτηση του δικαιώματός σας αυτού θα σας παρέχουμε τα δεδομένα σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, ώστε να μπορείτε να μεταφέρετε τα δεδομένα σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Εναλλακτικά μπορούμε να αποστείλουμε και απευθείας τα δεδομένα για λογαριασμό σας. Το δικαίωμα στη φορητότητα ισχύει για (α) δεδομένα που επεξεργαζόμαστε αυτόματα (δηλ. χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση), (β) για προσωπικά δεδομένα που έχουν παρασχεθεί από εσάς (γ) για προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε στη βάση της συγκατάθεσής σας ή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης. Δικαίωμα καταγγελίας στις αρμόδιες αρχές: Έχετε το δικαίωμα να προβείτε σε καταγγελία ενώπιον της αρμόδιας εποπτικής αρχής, η οποία για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με τους ακόλουθους τρόπους: Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600 Fax: +30-210 6475628 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr
  1. Στοιχεία της Εταιρείας
Επωνυμία: TELECROFT SERVICES LTD – HELLAS ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.: 148156601001 Α.Φ.Μ.: 996899699 Έδρα: Κηφισίας 16, 11526 Αθήνα Διεύθυνση Αλληλογραφίας Κηφισίας 16, 11526 Αθήνα Τηλέφωνο επικοινωνίας 2111073900 e-mail: info@ telecroft.gr Έχετε απορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παρούσα Ειδοποίηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου υπόψιν του Υπεύθυνου Προσωπικών Δεδομένων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, με e-mail: info@ telecroft.gr